تماس تلفنی

تماس تلفنی
1- نمایش پیام های دریافتی و ارسالی
2- نمایش پنجره تماس و شماره گیری با مخاطب
3- دکمه پیمایش پنجره های مخاطبین، علاقه مندی ها، تماس های از دست رفته و لیست تماس ها به سمت عقب و جلو
4- نمایش لیست مخاطبین